Comentaris de l'Evangeli

Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist (cicle B)

Text de l’Evangeli (Mc 14,12-16.22-26): El primer dia dels Àzims, quan se sacrificava l’anyell pasqual, els deixebles van dir a Jesús: «On vols que anem a fer els preparatius perquè puguis menjar el sopar pasqual?». Ell envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu a la ciutat i vindrà...